Zoek
Sluit dit zoekvak.
horus_1a
Wij zijn lid van Horus

Vraag en Antwoord

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Sinds de wetswijziging in 2014 is het hebben van problematische schulden eveneens een reden om bewindvoering te kunnen aanvragen.

Dat kun je zelf doen. Je aankomend bewindvoerder zal je helpen de benodigde formulieren in te vullen en te ondertekenen. Hij zal bij jou op huisbezoek komen om dit samen met jou te bespreken en in orde te maken. Je bent natuurlijk ook welkom op ons kantoor in Heerlen.
Naast jij zelf kunnen ook familieleden tot in de vierde graad een verzoek voor bewindvoering indienen. Dit zijn bijvoorbeeld ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven, nichten maar ook ooms en tantes. Dit komt echter niet zoveel voor.

Een paar belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van Bewindvoering zijn:

 • Je moet bereid zijn medewerking te verlenen.
 • Je bent (tijdelijk) niet in staat om zelfstandig de financiën te beheren. Bijvoorbeeld omdat dat om lichamelijke en/of geestelijke reden niet kan, of omdar je problematische schulden hebt.
 • Er moet een geregeld inkomen zijn.
 • De benodigde gegevens dienen overlegd te worden en de post moet worden doorgestuurd naar de bewindvoerder.
 • Je bent bereid alles te doen om je situatie te verbeteren en/of uit de schulden te komen. Daar hoort ook bij dat je moet kunnen rondkomen met een huishoudbudget op minimum niveau.
 • Je bent je er dan ook van bewust dat er gedurende het traject niet of nauwelijks “extra geld” ter beschikking is.

Dat is heel simpel, geen moeilijk gedoe. Daar houden wij niet van. Je kunt ons gewoon bellen of een mailtje sturen. Onze contactgegevens tref je hier aan.
Of nog gemakkelijk: je kunt ook gewoon ons contactformulier invullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Binnen 1 week na datum aanmelding vindt er een eerste intakegesprek plaats. De aankomend bewindvoerder gaat met je in gesprek om je informatie te geven, maar ook om informatie van jou te krijgen. Hoe meer wij van je weten, des te beter wij je kunnen helpen met het verzoek indienen bij de Rechtbank.
Tijdens dit eerste gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Is beschermingsbewind voor jou een goede keuze?
 • Indien dit het geval is, plannen wij een vervolggesprek met je in om de aanvraag onderbewindstelling bij Rechtbank met je in te vullen.
 • Hoe ziet je persoonlijke situatie eruit en wat kan je bewindvoerder wel en niet voor je betekenen?
 • Wat kun je van ons verwachten tijdens het bewind?
  Maar natuurlijk ook: wat verwachten wij van jou?
 • Welke gegevens hebben wij van jou nodig? Wij zouden graag zoveel mogelijk financiële gegevens al van je meenemen, zodat wij deze goed kunnen bestuderen en hiermee aan de slag kunnen gaan. Anders dan bij andere kantoren, hoeft je bij ons niet zelf je papieren uit te zoeken en op te sturen, voordat wij je aanvraag in behandeling kunnen nemen. Wij helpen je deze gegevens uit te zoeken.

 

Binnen 1 week na het eerste gesprek, plannen wij samen met jou een vervolggesprek. Wij hebben dan al je gegevens bekeken en zullen dan de volgende punten met je doornemen:

 • Het invullen van de aanvraag onderbewindstelling bij de Rechtbank. Je dient deze te ondertekenen.
 • Het bespreken van het Plan van Aanpak. Dit is sinds 2014 verplicht om de gemaakte afspraken zo goed mogelijk op papier te hebben. Je dient deze ook te ondertekenen.
 • Heb je ook schulden? Dan zullen wij ook een Aanvullend Plan van Aanpak met je opstellen en bespreken. Ook deze dient door jou te worden ondertekend.
 • Het bespreken van het Kantoorreglement. Deze hoef je niet te ondertekenen, maar het is wel handig dat je van alle gemaakte afspraken op de hoogte bent.
 • Het overhandigen van de klachtenregeling. Het is niet leuk om in de eerste gesprekken al over klachten te spreken, maar wij zijn wel verlicht dat goed met je te bespreken.
 • Eventuele andere formulieren worden ook besproken. Te denken valt aan: toestemmingen regelen conform de AVG.

De kantonrechter zal je, na ontvangst van het verzoek tot onder bewindstelling, uitnodigen voor een zitting (een kort gesprek) in Maastricht waarbij de kantonrechter jou zelf, maar ook andere belanghebbenden zoals je partner of kinderen oproept.
Wij zullen bij deze zitting aanwezig zijn om je bij te staan.

De kantonrechter zal tijdens dit gesprek informatie inwinnen over je situatie. Vervolgens zal deze oordelen of er voldoende reden is om de onderbewindstelling uit te spreken. Indien dit het geval is wordt er een zogeheten beschikking afgegeven waarop de datum staat dat het bewind van start gaat.
Je bewindvoerder kan pas vanaf de datum waarop het bewind start voor je aan de slag gaan, omdat dan de Bewindvoering pas officieel is.

Nadat de Bewindvoering door de rechtbank is uitgesproken vindt er een derde gesprek plaats, wat wij het opstartgesprek noemen. Dit derde gesprek zal dus zo’n 2 maanden later zijn, afhankelijk van de wachttijd bij de Rechtbank. Tijdens dit gesprek gaan wij dieper met jou in op de volgende onderwerpen:

 • Opstellen van een overzichtelijk budgetplan. Hierin zullen je inkomsten, uitgaven en reserveringen in balans moeten zijn (kortom: er kan niet meer geld worden uitgegeven dan dat er binnenkomt).
 • Hoeveel leefgeld ga je ontvangen? En krijgt je dit per maand of per week? De bewindvoerder heeft dit reeds voor jou uitgerekend en zal met je worden besproken.
 • Indien er schulden zijn, dan wordt ook het schuldenverzicht met je besproken. Hoe kunnen de schulden worden opgelost? Let wel: vaak zal hiervoor een aanvraag schuldhulpverlening moeten worden ingediend. Houd er rekening mee dat deze aanvraag zo’n 6 tot 12 maanden kan duren, afhankelijk van je situatie.
 • Moet je nog gegevens aanleveren? Je dient alle post die nog bij je binnenkomt, door te sturen naar je bewindvoerder. Dat is heel belangrijk! Immers: de bewindvoerder kan je post niet correct behandelen als hij deze niet ontvangt.
 • Een nieuwe bankrekening voor je openen waarop de bewindvoerder je gelden zal laten binnenkomen en beheren. Deze rekening wordt daarom ook wel “beheerrekening” genoemd.
 • Wij brengen alle (financiële) instanties waar je mee te maken hebt op de hoogte van het bewind. Je kunt hierbij denken aan uitkerende instanties, vaste lasten en schuldeisers. Wij verzoeken hen de post naar ons door te sturen. Let op: dit is géén postblokkade. Het kan dus nog voorkomen dat je zelf post thuis ontvangt.
  Je dient deze dan z.s.m. bij je bewindvoerder aan te leveren.
 • Je inkomsten worden gestort op de zogenaamde beheerrekening. Vanuit deze beheerrekening zullen je vaste lasten door ons worden betaald, welke zijn opgenomen in je budgetplan. Je mag dus zonder toestemming van je bewindvoerder, geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan. Daarmee maakt je nieuwe schulden en dat is niet toegestaan.
 • Je krijgt een inlogcode waarmee je kunt inloggen in ons softwareprogramma Onview. Hierin kun je alles zien en terugvinden wat wij in jouw dossier doen.
  Je budgetplan inzien? Je schuldenoverzicht bekijken? Je documenten raadplegen? Je transacties op je rekening controleren? Het kan allemaal met Onview. Volledige openheid en transparantie, daar houden wij van. Het geeft jou vertrouwen en je hebt er recht op.
 • Wij vragen de volgende voorliggende voorzieningen voor je aan als dat nog niet is gebeurd:
  • Aanvragen van huurtoeslag
  • Aanvragen van zorgtoeslag
  • Aanvragen van kindgebonden budget
  • Aanvragen kwijtschelding waterschapsheffingen
  • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Aanvragen van uitkering
  • Aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van Bewindvoering. (alleen als je daar recht op hebt)
 • Belastingaangifte over het laatste jaar
 • Het treffen van enkele betalingsregelingen bij niet-problematische schulden
 • Het opstellen van een boedelbeschrijving bij aanvang van het bewind
 • Het verrichten van rekening en verantwoording aan het einde van het jaar aan het kantongerecht

Bewindvoering is in principe niet bedoeld om schulden te saneren. Indien je schulden hebt kan de bewindvoerder trachten een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser. Dit zal helaas niet in alle gevallen mogelijk zijn. Wanneer je problematische schulden hebt, zullen wij je uitvoerig informeren over een minnelijk en eventueel een wettelijke schuldregeling (het zogenaamde WSNP-traject). De bewindvoerder zal je vervolgens helpen om de schuldhulpverlening aan te vragen bij de gemeente of een andere instantie. In veel gevallen zal dit zijn bij Kredietbank Limburg. Je bewindvoerder en de schuldhulpverlener (Kredietbank Limburg) zullen bij het schuldhulpverleningstraject zoveel mogelijk met elkaar samenwerken.

Het bewind kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. Je kunt dit verzoek zelf rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat. Dus als je weer in staat bent je eigen financiën te regelen. Verder eindigt het bewind van rechtswege als de cliënt overlijdt.

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Sinds de wetswijziging in 2014 is het hebben van problematische schulden eveneens een grond om bewindvoering te kunnen aanvragen. De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met de schuldeisers. Met andere woorden: als de eerdere poging via de Kredietbank Limburg is mislukt. De rechter zal dan een 2e bewindvoerder aan je toewijzen: de WSNP bewindvoerder. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de financiële informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten.

De bewindvoerder is nooit aansprakelijk voor de bestaande schulden.
Voor nieuwe schulden is de bewindvoerder alleen aansprakelijk indien hij zijn taken als bewindvoerder niet correct is nagekomen.

Ja, maar alleen als daar gegronde redenen voor zijn. Je kunt dan een verzoek indienen bij de kantonrechter om de bewindvoering te wijzigen. Er moet wel altijd overleg gepleegd worden tussen de huidige bewindvoerder en de nieuwe bewindvoerder. Je moet dit verzoek zelf indienen bij de Rechtbank.

De kosten van Bewindvoering moet je in principe zelf betalen. Maar bij een laag inkomen of tijdens een schuldhulpverleningstraject draagt jouw gemeente bij in de kosten. In veel gevallen is onze dienstverlening voor jou dus GRATIS!
Een bewindvoerder mag zijn tarieven niet zelf vaststellen. De minister betaalt wat een bewindvoerder mag verdienen. Elke bewindvoerder heeft dus hetzelfde salaris.
Wil je weten hoe hoog de tarieven zijn? Dan kun je hier klikken.